Smitteforebyggende renhold

Kursbeskrivelse: Nå er tiden inne for å øke fokuset på hygiene i utførelsen av det daglige renholdet. Hva betyr smitteforebyggende renhold? Hva må du som renholder kjenne til i den sammenhengen? Hvordan kan du sikre både deg selv og omgivelsene mot smitte?

Hensikten med kurset: Dette nettkurset skal gi deg økt kunnskap om forebygging av smitte, gode tips om bruk av utstyr og råd om metoder og arbeidsflyt.

Hvem er kurset for: Kurset er for renholdere, renholdsledere, husøkonomer og helsepersonell som også utfører renhold hos pasienter og brukere. 

Hva kommer du til å lære: Du kommer til å lære om personlig hygiene, hanskebruk og riktig utstyr. I tillegg vil du lære noen viktige renholdsbegreper og metoder for smitteforebyggende renhold.

Kurslengde: ca. 30 minutter

Arbeid med kompetanseplaner

Kursbeskrivelse: Gjennom video, refleksjon og quiz vil dette kurset bidra til økt kunnskap om kompetanse.

Hensikten med kurset: Målet med kurset er å gjøre tillitsvalgte i Fagforbundet tryggere i arbeidet med kompetanseutvikling og kompetanseplaner. 

Hvem er kurset for: Kurset passer for deg som er tillitsvalgt i Fagforbundet.

Hva kommer du til å lære: Du lærer om kompetanseutvikling og arbeid med kompetanseplaner. Du vil ta del i noen tillitsvalgtes erfaringer, og få tips til hvordan man kan starte arbeidet. 

Kurslengde: 30 – 60 minutter

Yrkesrelaterte hudplager

Hvordan forebygge hudplager på arbeidsplassen?

Kursbeskrivelse: Temaet yrkesrelaterte hudplager er noe mange yrkesgrupper opplever. Mange sliter med hudplager i arbeid, når det faktisk er mulig å forebygge dem. Med riktige arbeidsmetoder og kunnskaper rundt temaet vil vi unngå de fleste feilene som blir gjort, og vi vil beholde huden frisk på jobb.

Hensikten med kurset: Å forebygge hudplager på arbeidsplassen.

Hvem er kurset for: Kurset er for deg som jobber med vått arbeid som for eksempel frisører og renholdere.

Hva kommer du til å lære: Hvem får hudplager? Hva er årsaken til hudplager? Hvordan kan man forebygge dette på en god måte?

Om fagperson: Jose Hernán Alfonso er overlege, spesialist i arbeidsmedisin, ph.d. Han arbeider i avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi i Statens arbeidsmiljøinstitutt (AME).

Årsaker til voldsutøvelse

Kursbeskrivelse:
Forekomsten av vold i offentlig sektor er høy. 60% har opplevd vold eller trusler.
Kanskje du selv har opplevd en eller flere alvorlige hendelser i arbeidet, knyttet til vold eller trusler. Hva er årsakene til at noen tyr til vold? Hvilke mekanismer bør du kjenne til for være bedre i stand til å håndtere vold på arbeidsplassen?

Hensikten med kurset:
Å forstå hva som ligger bak en voldshandling er sentralt for å kunne håndtere situasjonen best mulig. Økt innsikt i egne og andres reaksjoner kan gjøre deg bedre i stand til å dempe aggresjonen hos den som opplever den.

Hvem er kurset for:
Alle som kan være utsatt for vold på arbeidsplassen, har nytte av kunnskap om voldens uttrykk, og årsaker til voldsutøvelse. Ikke minst er det viktig å bli bedre i stand til å dempe aggresjonen hos den som opplever den.

Hva kommer du til å lære:
Kurset går inn på mulige årsaker til voldsutøvelse, og beskriver ulike måter vold kommer til uttrykk på.

Kurslengde: Ca. 30 minutter

Konflikthåndtering: Å møte vold på arbeidsplassen

Kursbeskrivelse:
Møtet med vold i omsorgsrollen er utfordrende. Som omsorgsutøvere havner vi i etiske dilemmaer i vårt møte med trusler og vold. Makt og avmaktsfølelser går hånd i hånd. Sinne, frykt og hevntanker kan dukke opp hos alle. Kanskje du selv har opplevd en eller flere alvorlige hendelser i arbeidet, knyttet til vold eller trusler.
Hvordan kan vi forebygge, og hva skal vi gjøre hvis volden rammer? Hva er arbeidsgivers plikter når det gjelder opplæring, tilrettelegging og oppfølging?

Hensikten med kurset:
Kurset gir en innføring i hvordan man kan møte andre mennesker på, i en mulig konfliktsituasjon.

Hvem er kurset for:
Alle som kan være utsatt for vold på arbeidsplassen, har nytte av kunnskap om forebygging av, og håndtering av voldsepisoder. Ikke minst er det viktig å bli bedre i stand til å dempe aggresjonen hos den som opplever den.

Hva kommer du til å lære:
I kurset vil du lære hvordan du kan møte ulike konfliktsituasjoner og truende vold. Og til slutt; hvilke krav bør stilles til organisering av arbeidet og til ledelsen, slik at forekomsten av trusler og vold holdes på et lavest mulig nivå.

Kursansvarlig: Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Kurslengde: 30-60 min

Bemanningsnorm i barnevernet

Du har ikke registrert deg på dette kurset.


Kursbeskrivelse:

Fagforbundet mener at ansatte i barneverntjenesten ofte har ansvar for flere barn og unge enn det som er faglig forsvarlig. Dette kurset gir en innsikt i problemstillingen, og gir forslag til hvordan den kan løses.

Hensikten med kurset: Hensikten med kurset er å tydeliggjøre hvorfor det er behov for en bemanningsnorm i kommunalt barnevern. Svikt mot barn som trenger hjelp fra barnevernet må ikke godtas som en del av normaliteten. Vi trenger en felles innsats for å kjempe frem de nødvendige endringene.

Hvem er kurset for: Kurset er et nyttig verktøy for at tillitsvalgte, barnevernsledere, kommuneadministrasjon og politiske beslutningstakere i samarbeid kan få til en styrking og kvalitetsheving av det kommunale barnevernet.

Hva kommer du til å lære: Kurset viser hvordan man på en enkel måte kan finne veiledende normtall for bemanning i egen kommunal barneverntjeneste. Kurset har også en sjekkliste med spørsmål som kan brukes for å gjøre en konkret vurdering av bemanningsbehovet.

Kursansvarlig: Seksjon helse og sosial i Fagforbundet. Ansvarlig rådgiver Aina Larssen.

Kurslengde: ca. 30 minutter

Håndhygiene

Du har ikke registrert deg på dette kurset.


Kursbeskrivelse:

Kursbeskrivelse: I dette kurset vil du få en innføring i riktig håndhygiene. God håndhygiene kan i stor grad forebygge infeksjoner hos pasienter og ansatte, da det hindrer spredning av sykdomsfremkallende mikroorganismer og reduserer risikoen for at pasienten får en infeksjon.

Hensikten med kurset: Hensikten med kurset er å gi en oppfriskning av kunnskapene rundt riktig håndhygiene.

Hvem er kurset for: Kurset passer for alle som jobber i helsetjenesten.

Hva kommer du til å lære: Kurset gir en oversikt over hvorfor håndhygiene er viktig, og hva som er riktige prosedyrer i forbindelse med håndvask og hånddesinfeksjon.

Kursansvarlig: Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Kurslengde: ca. 15 minutter

Taushetsplikt i helsetjenesten

Du har ikke registrert deg på dette kurset.


Kursbeskrivelse:

Kursbeskrivelse: Taushetsplikten omfatter alle som jobber som helsepersonell. Som ansatt i helsetjenesten, er det viktig å holde seg oppdatert på lover og regler rundt taushetsplikten.

Hensikten med kurset: Hensikten med kurset er at du holder deg oppdatert på lover og regler, slik at du kan overholde taushetsplikten.

Hvem er kurset for: Kurset er for deg som jobber i helsetjenesten og ønsker en oppdatering på taushetsplikten.

Hva kommer du til å lære: Hvorfor har helsepersonell taushetsplikt? Hvilke opplysninger omfattes av taushetsplikten? Hvilke unntak gjelder, og når har man plikt til å varsle?

Kursansvarlig: Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Kurslengde: ca. 30 minutter

 

Etisk refleksjon

Du har ikke registrert deg på dette kurset.


Kursbeskrivelse:

Etikk handler om hvilke verdier og holdninger du har, og ikke minst; hvordan disse verdiene omsettes i praksis. I helse- og sosialtjenesten møter du mennesker som kan være i en sårbar situasjon. Hvilke holdninger og verdier bør ligge til grunn i yrkesutøvelsen? Hvordan kan man jobbe med etikk på arbeidsplassen?

Hensikten med kurset: Styrke og motivere personer til å lede etisk refleksjon i en gruppe.

Hvem er kurset for: Kurset er for deg som er opptatt av etikk, og ønsker å sette fokus på etikkarbeid. Det er for deg som ønsker å starte opp etisk refleksjon, for eksempel på arbeidsplassen.

Hva kommer du til å lære: Hva er etikk og hvorfor bør man starte med etisk refleksjon? Hvilke ulike metoder har man til etisk refleksjon? Hva bør man tenke på i prosessen?

Kursansvarlig: Yrkesseksjon helse og sosial i Fagforbundet

Kurslengde: ca. 45-60 minutter

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Du har ikke registrert deg på dette kurset.


Kursbeskrivelse:

Å støtte et annet menneske i hans/hennes liv og hverdag krever respekt, omtanke, innlevelse og kreativitet. Det handler om å jobbe nært og personlig uten å bli for privat. Ordningen med Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) omtales som et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede. Ordningen gjør det mulig for funksjonshemmede å selv bestemme mer over eget tjenestetilbud, slik at man lettere kan delta aktivt i samfunnet.

Hensikten med kurset: BPA–ordningen får større utbredelse i takt med den lovfestede retten til BPA for en del mennesker med funksjonshemming som ble innført i 2015. Hensikten med dette kurset er å informere om BPA-ordningen, og belyse yrkesfaglige aspekter ved det å jobbe som personlig assistent.

Hvem er kurset for: Deg som vurderer å begynne å jobbe som personlig assistent, eller nylig har begynt som personlig assistent i BPA-ordningen. Kurset kan også brukes av deg som er tillitsvalgt for medlemmer som jobber som personlig assistenter.

Hva kommer du til å lære: Kurset vil gi deg en forståelse for hva en personlig assistent gjør, og hva som er viktig å tenke på rundt sentrale temaer som taushetsplikt, rolleforståelse, grensesetting og maktfordeling.

Kursansvarlig: Hege Weimand Larsen bor i Sarpsborg og jobber med opplæring og veiledning innen BPA i www.bpa-skolen.no og har et samarbeid med Fagforbundet i utformingen av et kurstilbud for medlemmene.
Hun har tidligere vært personlig assistent i tre ulike ordninger gjennom 8 år, mens hun studerte ved Lillehammer og NTNU. Her utforsket hun rammene for BPA-ordningen med fokus på hva som skal til for at arbeidsleder fungerer godt i sin rolle. Masteroppgaven heter ”Bruker, borger…arbeidsleder?” og har vært bakgrunnen for at hun i dag brenner for god opplæring til både ansatte og arbeidsledere i BPA.

Kurslengde: Ca. 30 – 60 minutter